Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRANDOO Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Stanisława Żółkiewskiego 2/2, 70-345 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000729088, NIP 8522644290, REGON 380029992:

Dane osobowe Zleceniobiorcy/Oferenta i jego pracowników będą przetwarzane w celu rozeznania rynku, zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).

Dane osobowe Zleceniobiorcy/Oferenta i jego pracowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz związanych z nim czynności, zawarcia umowy/zlecenia, a także dochodzenia roszczeń związanych z umową/ zleceniem.

Ponadto, dane osobowe Zleceniobiorcy/Oferenta i jego pracowników mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Zleceniobiorca/Oferent i jego pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Zleceniobiorca/Oferent i jego pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Zleceniobiorcę/Oferenta danych osobowych w wymaganym zakresie jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu zakupowym. Zleceniobiorca/Oferent jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.